Første spadestik taget til nyt biogasanlæg i Holme

Af Torsten Hansen, Onsdag, 14/08/2019 07:00

Kan levere gas til over 10.000 husstandes forbrug

HAUBRO: - Det er en stor dag for mig og for Vesthimmerlands Biogas, indledte Lasse Buhl Jørgensen, direktør for det nye anlæg, da der mandag blev taget det første spadestik, til hvad der skal blive et af Danmarks største biogasanlæg.

Faktisk blev der taget fire spadestik samtidig. Udover Lasse Buhl Jørgensen, var Jens Bigum, bestyrelsesformand for det nye værk, borgmester Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune og Uffe Bro, formand for Teknisk Udvalg i Vesthimmerlands Kommune blevet udstyret med spader, så der blev gravet hele fire huller.

- Vi har været halvandet år undervejs og er reelt blevet fire til fem måneder forsinket, men nu lykkedes det, fortsatte direktøren.

- Vi har haft udfordringer undervejs i projektet. Bl.a. blev vi ramt af en lovændring med tilbagevirkende kraft. Men efterfølgende fik vi ændret udformningen heraf, bl.a. efter en stor indsats fra Frank Rosager, direktør i Foreningen Biogasbranchen, siger han.

- Takket være en fantastisk løbende dialog med Vesthimmerlands Kommune, hvor borgmester Per Bach Laursen, formand for Teknik & Miljø, Uffe Bro og ikke mindst projektleder i kommunen, Lene Louise Buur har ydet en kæmpeindsats, har vi nu fået det hele klaret. Stor ros til deres indsats. Og samarbejdet med Vesthimmerlands Museum ved Martin Sejer Nielsen har også været forbilledligt, siger Lasse Buhl Jørgensen.

Klar om et år

Efter udfordringerne er blevet løst går maskinerne i gang hurtigt, og forventningen er, at om cirka et år kan biogasanlægget på Holmevej kobles på det danske naturgasnet.

Anlægget vil komme til at producere gas til mere end 10.000 hustandes årlige forbrug, og samtidig vil miljøet blive sparet for en stor mængde metan. Og biogas er en CO2-neutral energiform.

Forventningen er, at anlægget vil kunne producere 27 mio. kubikmeter naturgas.

Men det er både teknisk og juridisk en kompliceret affære at anlægge et stort naturbiogasanlæg, men til gengæld er gevinsten stor for miljøet.

Der er tale om en samlet investering på ca. 250 millioner kroner. Anlæggets størrelse betyder, at der hvert døgn tilføres 750 tons biomasse, og anlægget kan som nævnt forsyne 10-12.000 husstande med energi.

Investeringen i det nye anlæg er den største energiinvestering der er sket i Vesthimmerland og også en af de største investeringer i det hele taget. Det nye biogasanlæg bliver et af de største i Danmark.

Det nye biogasanlæg ligger på et syv hektar stort areal med let adgang for de lastbiler der skal leverer råstoffet - husdyrgødning.

Der var oprindelig tanker om, at der også skulle tilføres majs eller andre produkter for at opretholde en produktion, der passer med varmeforbruget. Men løsningen er blevet sådan, at værket leverer gas til en modtagestation i Farsø. Her presses gassen ud i det nationale gasnet. Det betyder, at Vesthimmerland Biogas A/S ikke er afhængig af det aktuelle varmeforbrug.

Fordele

Der er mange fordele ved at udvinde biogas. Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform. Ved afbrænding af biogas frigøres der ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan og lattergas, som er væsentlige drivhusgasser. Disse opstår når husdyrgødning spredes på marken uden at være behandlet i et biogasanlæg. Derfor er produktion af biogas den billigste løsning til reduktion af drivhusgasemissionen.

Landbruget har også stor gavn af, at gødningen afgasses. Den afgassede husdyrgødning har nemlig en større virkningsgrad af kvælstof på planterne end ubehandlet husdyrgødning. Dette gør, at planterne lettere optager næringsstofferne i afgasset husdyrgødning. Dette medfører derfor mindre kvælstofudvaskning til grundvandet. Hertil kommer, at afgassede biomasser lugter væsentlig mindre end almindelig gylle.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"